Cart 0

EGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WOYNOWSKA

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy Woynowska dostępny pod adresem internetowym www.woynowska.com jest platformą teleinformatyczną umożliwiającą zawieranie Umów Sprzedaży na odległość jak również świadczenie usług drogą elektroniczną, prowadzoną przez Katarzynę Woynowską-Szeląg prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Woynowska-Szeląg pod adresem: ul. Mikołaja Kopernika 32 lok. 22, 00-336 Warszawa, NIP: 5841742671, REGON: 364129884 (dane kontaktowe: email; katarzyna@woynowska.com, tel; +48 602 210 386 – opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika operatora) (dalej również jako: „Usługodawca” lub „Sprzedawca”)

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Umowy sprzedaży oraz Usługi elektronicznej jest Sprzedawca (dane Sprzedawcy wskazano w pkt. 1.1 powyżej). Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja Zamówienia ani skorzystanie ze wszystkich Usług Elektronicznych. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania oraz żądania usunięcia. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili cofnięta.

1.4. Definicje:”
1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – dowolny dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.4.2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie Sklepu Internetowego umożliwiający złożenie Zamówienia.
1.4.3. KLIENT – Usługobiorca, który zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.4.4. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j., Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).
1.4.5. KONSUMENT – Usługobiorca, będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu Internetowego i dokonujący z Usługodawcą, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z własną działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.4.6. KONTA – funkcjonalność Sklepu Internetowego oznaczona indywidualną nazwą (identyfikatorem lub adresem email) i zabezpieczona hasłem podanym przez Usługobiorcę zawierająca zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorców w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
1.4.7. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma (w tym m.in. szale, chusty, poszetki, spódnice, torebki, twilly i inne) będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.4.8. PRODUKT NA ZAMÓWIENIE – rzecz ruchoma (szale, chusty, poszetki, spódnice, torebki, twilly i inne) wykonana i ozdobiona na indywidualne Zamówienie Klienta, zgodnie z jego wskazówkami dotyczącymi m.in. kolorystyki, rodzaju i wielkości zdobienia.
8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
9. SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.woynowska.com.
10. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Katarzyna Woynowska-Szeląg prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Woynowska-Szeląg pod adresem: ul. Mikołaja Kopernika 32 lok. 22, 00-336 Warszawa, NIP: 5841742671, REGON: 364129884 (dane kontaktowe: email; katarzyna@woynowska.com, tel; +48 602 210 386 – opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika operatora).
11. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm., dalej również jako: „ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
13. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, tj. jest osobą pełnoletnią, nieubezwłasnowolnioną całkowicie lub częściowo , a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego.
14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Usługobiorcy zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktu na zamówienie, ze Sprzedawcą określające rodzaj i/lub liczbę Produktu oraz inne treści przewidziane prawem.

2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

2.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:
2.1.1. Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.
2.1.2. Udostępnianie Regulaminu, Formularza Zamówienia, oferty Sklepu internetowego i Polityki prywatności.
2.1.3. Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1. Odpłatność:
3.1.1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
3.2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
3.2.1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
3.2.2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony. Umowa ta zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Usługobiorcę Formularza Zamówienia, z zaznaczonym i wypełnionym polem „Utworzyć konto?”.
3.2.3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej dostępu do Regulaminu, Formularza Zamówienia, oferty Sklepu internetowego i Polityki prywatności zostaje zawarta z chwilą, gdy Usługobiorca wyświetli stronę internetową Sklepu internetowego i zawierana jest na czas przeglądania strony tj. do czasu jej zamknięcia.
3.3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego:
3.3.1. Komputer z dostępem do Internetu.
3.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
3.3.3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 3.5 i wyższej; Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej; Opera w wersji 10 i wyższej; Google Chrome w wersji 10 i wyższej.
3.3.4. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies.
3.4. Zobowiązania Usługobiorcy
3.4.1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich oraz Usługodawcy.
3.4.2. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
3.4.3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
3.5. Korzystanie z Usług Elektronicznych może wiązać się z typowymi zagrożeniami po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z Usług Elektronicznych polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania Internetu, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych, itp. Usługodawca korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych, co nie zwalnia Usługobiorcy z zachowania należytej staranności w korzystaniu z Internetu.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4.4. Cena Produktów na Zamówienie ustalana jest indywidualnie z Klientem.
4.5. Zawarcie Umowy Sprzedaży.
4.5.1. Celem zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
4.5.2.Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i przyjęcie Zamówienia do realizacji, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem.
4.5.3 Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie do Klienta wiadomości e-mail, która zawiera:
1. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
2. Oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.
3. Oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty).
4. Link do strony zawierającej niniejszy Regulamin.
5. Cena Produktu lub Produktu na Zamówienie, powiększona o cenę dostawy i inne ewentualne czynniki cenotwórcze, ustalone w Zamówieniu.
4. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.5.3 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

5. SPOSOBY PŁATNOŚCI

5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
5.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
5.1.2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy 40116022020000000276645345

6. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:
6.1.1. Paczka kurierska;
6.1.2. Paczka kurierska pobraniowa.
6.1.3. Odbiór osobisty pod adresem: ul. Mikołaja Kopernika 32 lok. 22, 00-33Warszawa w terminie i godzinach ustalonych ze Sprzedawcą.
6.2. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu i miejsca dostawy oraz płatności.
6.3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 dni roboczych. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:
6.3.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
6.3.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
6.4 Termin dostawy Produktów na zamówienie jest indywidualnie ustalany z Klientem.

7. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

7.1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
7.1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym).
7.1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: katarzyna@woynowska.com lub też pisemnie na adres: ul. Mikołaja Kopernika 32 lok. 22, 00-336 Warszawa.
7.1.3. W przypadku Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
7.1.4. W przypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
7.1.5. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu lub Produktu na zamówienie z Umową Sprzedaży:
8.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w Kodeksie Cywilnym oraz ustawą z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm., dalej również „Ustawa o prawach konsumenta”).
8.1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania (dalej również: „Reklamacja”) można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: katarzyna@woynowska.com lub też pisemnie na adres: ul. Mikołaja Kopernika 32 lok. 22, 00-336 Warszawa.
8.1.3. W Reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko (ewentualnie firmę), adres do korespondencji, numer lub datę uwidocznione w potwierdzeniu istotnych warunków Zamówienia, otrzymanym od Usługodawcy, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn Reklamacji oraz sprecyzowane żądanie.
8.1.4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Reklamacji. Odpowiedź w sprawie Reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
8.1.5. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:
8.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: katarzyna@woynowska.com lub też pisemnie na adres: ul. Mikołaja Kopernika 32 lok. 22, 00-336 Warszawa.
8.2.2. W Reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko (ewentualnie firmę), adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn Reklamacji oraz sprecyzowane żądanie.
8.2.3. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu Reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie Reklamacji przez Usługodawcę.
8.2.4. Rozpatrzenie Reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
8.2.5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie Reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pisemnie, na adres wskazany przez Usługobiorcę.

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

9.1. Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu (14) dni oraz zwracając Produkt w takim stanie, w jakim Konsument go otrzymał. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: katarzyna@woynowska.com lub też pisemnie na adres: ul. Mikołaja Kopernika 32 lok. 22, 00-336 Warszawa.
9.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr. 1 do Regulaminu.
9.3. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, za wyjątkiem zwrotu Produktu w stanie niepogorszonym.
9.4. Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu wartości Zamówienia Konsumenta, na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z Produktem.
9.5. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia odebrania przez niego przesyłki a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.
9.6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn nie przysługuje Konsumentowi m.in. w przypadku gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. Produkt na zamówienie).

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim.
10.2. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
10.3. Zmiana Regulaminu:
10.3.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest w szczególności: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
10.3.2. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
10.3.3. Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.
10.3.4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
10.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta.
10.5. Rozstrzyganie sporów:
10.5.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego zostają poddane pod rozstrzygnięcie właściwym sądom powszechnym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.)

Załącznik 1.
WZOR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

WOYNOWSKA

Katarzyna Woynowska-Szeląg prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Woynowska-Szeląg ul. Mikołaja Kopernika 32 lok. 22 00-336 Warszawa NIP: 5841742671 REGON: 364129884 email; katarzyna@woynowska.com tel; +48 602 210 386

Niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od Umowy Sprzedaży i następujących produktów* zawartej z Katarzyną Woynowską-Szeląg w dniu ……………….. (nr Zamówienia: …………………..) na podstawie której /produkty i * dostarczono mi/nam w dniu ……………………………. Zwrotu wpłaconych przeze mnie/przez nas kwot proszę dokonać na mój/nasz rachunek bankowy nr**

Imię i nazwisko Klienta:

Adres Klienta:

Podpis Klienta:

Data:

* Niepotrzebne skreślić.

**Prosimy o wypełnienie wyłącznie wówczas, gdy dokonali Państwo płatności za lub produkty w gotówce i

wyrażają

Państwo zgodę na dokonanie zwrotu wpłaconych kwot na Państwa rachunek bankowy.